Tập Đoàn Thành Phát nhận quyết định khen thưởng của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế